ಅಕ್ಟೋಬರ್ 08, 2019


ಕಲಬುರಗಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಈಗ ರೇಡಿಯೋನಲ್ಲಷ್ಟೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೇಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ... ತಿಳಿಯಲು ಕೆಳಗಿನ ಯುಟೂಬ್ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
https://youtu.be/PMGKrZ-l0EY