ಫೆಬ್ರವರಿ 06, 2011

ಇಳಿದು ಬಾ ಬಾಲೆ

ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮನ
ಅಂಬರದ ತಾರೆಯನ್ನು
ಸಿಗಬಲ್ಲುದೆ ಹೇಳು ಚಂದಿರ ನನ್ನನು ಬೆಳಗುವುದೆಂದು.
ಅನುರಾಗವೇ ಮೇರುಗಿರಿಯಾಗಿ
ಮುಟ್ಟಬಯಸುವೆ ಚಂಚಲೆ
ಹೋಗದಿರು ಇರುಳುರುಳಿದಂತೆ ಹಗಲಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮಾಯ.
ಸಾಲು ಆಸೆಗಳ ಬಲಿಯಕೊಟ್ಟು
ಬರುವೆ ನಿನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೋಲನೊಪ್ಪು
ಗೆಲುವು ನಿನ್ನಡಿಗಿಟ್ಟು ತೊಡಿಸುವೆ ನನ್ನ ಖುಷಿ ಮುಡಿಗೆ.
ಬಾಲೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಬಳಿಗೆ
ಪ್ರೇಮದ ಆಲಿಂಗನದೊಳಗೆ
ಬದುಕುಪೂರ್ತಿ ಆವರಿಸಿಬಿಡುವನು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದಿರ ನಮ್ಮೋಳಗೆ.